Zapytanie ofertowe

ZAPYTANIE OFERTOWE

I. Dane Zamawiającego:

BONUS-MED sp. z o.o.

33-334 Kamionka Wielka 465

II. Przedmiot zamówienia:

Dostawa sprzętu informatycznego wraz z instalacją i konfiguracją w ramach projektu „Wdrożenie

e-usług w placówkach POZ i ich integracja z systemem e-zdrowia” (e-usługi POZ)

III. Opis przedmiotu zamówienia – wszystkie pozycje wraz z instalacją i konfiguracją:

1. Szafa stojąca RACK 19”, 42U, Gł 1000 z osprzętem – 1 szt.

2. Switch w obudowie RACK 19” zarządzalny 24 port – 1szt.

3. Bramka UTM wraz z licencją oprogramowania na okres co najmniej 5 lat – 1szt.

4. Serwer w obudowie RACK 19” (procesor: Intel Xeon E-2336 – lub równoważne, pamięć ram: 32GB, dysk ssd: 2x480GB, dysk hdd: 1x2TB, kontroler raid, Microsoft Windows Server 2022 Essential – lub równoważne) – 2 szt.

5. UPS do serwera w obudowie RACK 19” co najmniej 1200 VA – 2szt

6. Komputer typu AIO (procesor i5-1235U – lub równoważne, RAM 16GB, dysk SSD 256GB, matryca 23,8 cala 1920×1080, Microsoft Windows 11 pro – lub równoważne, pakiet oprogramowania biurowego Microsoft Office Home & Business 2021 – lub równoważne ) – 2szt

7. Czytnik e-dowodów z NFC na usb (kompatybilny z oprogramowaniem gabinetowym) – 1szt

8. Czytnik kodów kreskowych na usb (kompatybilny z oprogramowaniem gabinetowym) – 1szt

9. UPS do komputera co najmniej 850VA – 2szt

10. Notebook (Intel Core i5 1135G7 – lub równoważne, Microsoft Windows 11 Pro – lub równoważne, 16 GB RAM, 512 GB SSD, matryca 14″ 1920 x 1080, pakiet oprogramowania biurowego Microsoft Office Home & Business 2021 – lub równoważne) – 2szt

IV. Nazwy i kody zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień (CPV):

48800000-6 – Systemy i serwery informacyjne

32400000-7 – Sieci

30200000-1 – Urządzenia komputerowe

48900000-7 – Różne pakiety oprogramowania i systemy komputerowe

48700000-5 – Pakiety oprogramowania użytkowego

48600000-4 – Pakiety oprogramowania dla baz danych i operacyjne

48500000-3 – Pakiety oprogramowania komunikacyjnego i multimedialnego

50300000-8 – Usługi w zakresie napraw i konserwacji i podobne usługi dotyczące komputerów osobistych, sprzętu biurowego, sprzętu telekomunikacyjnego i audiowizualnego

51600000-8 – Usługi instalowania komputerów i urządzeń biurowych

72800000-8 – Usługi audytu komputerowego i testowania komputerów

72700000-7 – Usługi w zakresie sieci komputerowej

72600000-6 – Usługi doradcze i dodatkowe w zakresie sprzętu komputerowego

72500000-0 – Komputerowe usługi pokrewne

72100000-6 – Usługi doradcze w zakresie sprzętu komputerowego

V. Kryteria oceny ofert (wagi):

1. Cena 60%

Zamawiający obliczy liczbę punktów, dla ofert nieodrzuconych, zgodnie z poniższym wzorem:

C = Cmin x 60 / Co

gdzie:

– C – liczba punktów przyznana ocenianej ofercie w ramach kryterium Cena oferty;

– Cmin – najniższa cena brutto (wraz z podatkiem VAT) za realizację całego zamówienia zaoferowana w nieodrzuconych ofertach złożonych w postępowaniu;

– Co –  cena brutto (wraz z podatkiem VAT) za realizację całego zamówienia oferty ocenianej;

– 60 – waga kryterium „ Cena oferty”.

2. Długość gwarancji 40%

Zamawiający obliczy liczbę punktów, dla ofert nieodrzuconych, zgodnie z poniższym wzorem:

G = Go x 40 / Gmax

gdzie:

– G – liczba punktów przyznana ocenianej ofercie w ramach kryterium długość gwarancji;

– Gmax – maksymalna liczba miesięcy gwarancji; Gmax  = 60;

– Go – liczba miesięcy gwarancji oferty ocenianej (maksymalnie 60);

– 40 – waga kryterium „Długość gwarancji”.

Wyliczenia każdego z kryteriów z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, końcowa ocena równa się sumie ocen poszczególnych kryteriów.

VI. Informacje o postępowaniu:

1. Oferty należy składać na adres e-mail adobrowolska75@gmail.com do dnia 9. maj 2023

2. Informacja o wyborze oferenta zostanie umieszczona na stronie internetowej Zamawiającego.

3. Termin realizacji 31.07.2023

4. Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert częściowych.

VII. Informacja na temat wykluczenia:

W celu uniknięcia konfliktów interesów zamówienie nie może być realizowane przez podmiot powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.

Tutaj znajduje się wzór umowy.

Kamionka Wielka 465
Zadzwoń teraz
BonusMed